Kryteria rozpoznania atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry rozpoznaje się na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego. Kluczowymi kryteriami do rozpoznania atopowego zapalenia skóry są tzw. kryteria większe, czyli świąd, przewlekły, nawrotowy przebieg choroby, typowe umiejscowienie zmian, a także zebrane podczas wywiadu lekarskiego informacje o innych chorobach atopowych u chorego lub jego rodziny.

Inne kryteria rozpoznania atopowego zapalenia skóry

Ponadto przy rozpoznaniu atopowego zapalenia skóry pod uwagę bierze się tzw. kryteria mniejsze, do których zalicza się m.in. wczesny początek zmian chorobowych, podwyższone IgE, wskazujące na atopię, nietolerancja wełny, nietolerancja pokarmu, nawracające zakażenia skóry, a także nawrotowe zapalenie spojówek, świąd skóry po spoceniu czy przebarwienia skóry wokół oczu.Dodatkowymi badaniami diagnostycznymi w kierunku rozpoznania atopowego zapalenia skóry są testy punktowe z alergenami pokarmowymi oraz powietrznopochodnymi , ponadto wykonuje się badania na oznaczenie stężenia całkowitych oraz antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi.

Atopowe zapalenie skóry – skala nasilenia choroby

W praktyce klinicznej wyróżnia się trzy stadia zaawansowania choroby: lekką postać atopowego zapalenia skóry, postać średnią i ciężką.

Wskaźniki ustalania skali nasilenia atopowego zapalenia skóry

Skalę nasilenia choroby ustala się na podstawie wskaźników. Oceny stanu zaawansowania choroby dokonuje się w oparciu o kryteria takie, jak nasilenie choroby, rozległość zmian skórnych oraz nasilenie objawów subiektywnych. Jedną ze stosowanych w praktyce metod oceny stanu nasilenia choroby jest wskaźnik SCORAD. Czynniki brane pod uwagę w tej metodzie oceny to stopień nasilenia objawów w jednej lokalizacji, a także stopień nasilenia bezsenności. Metoda ocenia tzw. okolice reprezentatywne dla danego wykwitu skórnego, które mogą ulec zmianie przy kolejnych badaniach. Metoda jest przydatna przede wszystkim w przypadkach o ciężkim przebiegu, który ocenia się w krótkich okresach, np.1-2 tygodniowych, jednak mankamentem metody jest brak oceny całej powierzchni ciała pod względem nasilenia stanu zapalnego oraz zróżnicowania poszczególnych wykwitów z określeniem charakterystyki w zakresie stanu zapalnego skóry. Ocena stopnia nasilenia choroby metodą EASI jest wskaźnikiem rekomendowanym przez lekarzy oraz stosowaną w praktyce klinicznej.

Podczas oceny stanu nasilenia choroby tą metodą ocenia się stan zapalny skóry z uwzględnieniem 4 typów wykwitów (rumień, pęcherzyki, nadżerki i lichenizację), ponadto uwzględnia się obszary ciała takie, jak głowa i szyja, kończyny górne i kończyny dolne. Wskaźnik EASI jest również przydatny do oceny działania leków zewnętrznych i ogólnych. Metoda oceny nie uwzględnia objawów typu bezsenność i świąd, dlatego też przy stosowaniu tego współczynnika należy przeprowadzić dodatkowo wywiad lekarski w kierunku ustalenia występowania tych objawów. Do badań naukowych nad atopowym zapaleniem skóry stosuje się bardzo precyzyjny, ale i jednocześnie bardzo złożony wskaźnik W-AZS- punktowy wskaźnik nasilenia i rozległości stanu zapalnego skóry.